Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Πληροφορίες

Tο ΕΥΜ διεξάγει εφαρμοσμένη και θεωρητική έρευνα στην περιοχή των υδροδυναμικών μηχανών και εγκαταστάσεων. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών στα πλαίσια επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Νέα

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Πρόσκληση στην ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Νέα ιστοσελίδα εργαστηρίου-2013

Μοντέλο σωληνωτού υδροστροβίλου αξονικής ροής

Στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και δοκιμάστηκε υδροστρόβιλος αξονικής ροής. Αναπτύχθηκε κώδικας για την επίλυση της αξονοσυμμετρικής ροής του μεσημβρινού καναλιού. Τα αποτελέσματα της επίλυσης χρησιμοποιήθηκαν για την σχεδίαση των πτερυγίων του δρομέα. Το μοντέλο διαθέτει επίσης σύστημα μεταβολής της κλίσης του δρομέα και των ρυθμιστικών πτερυγίων για την μεγιστοποίηση της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας. Ο υδραυλικός βαθμός απόδοσης που επιτεύχθηκε ήταν 87%.