Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Πληροφορίες

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία σε θέμα συναφές με το επιστημονικό πεδίο ενασχόλησης του Εργαστηρίου, παρακολούνται να έρχονται σε επαφή με τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου.

Νέα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΥΔΡΟΒΙΟ΄

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Διπλωματικές Εργασίες

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου επιβλέπουν προπτυχιακές καθώς και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες σε θέματα συναφή με το επιστημονικό πεδίο ενασχόλησης του εργαστηρίου.

Προπτυχιακές

Περατωμένες Διπλωματικές Εργασίες:

Προτεινόμενα θέματα Διπλωματιών Εργασιών:

Μεταπτυχιακές

Περατωμένες Μεατπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες: