Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Νέα

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Πρόσκληση στην ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Νέα ιστοσελίδα εργαστηρίου-2013

Τοποθεσία

Το εργαστήριο υδροδυναμικών μηχανών (ΕΥΜ) βρίσκεται στο κτίτιο 'ΑΝΥΜ' της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.

Οδηγίες πρόσβασης

Η προσόσβαση στο ΕΥΜ μπορεί να γίνει από δύο εισόδους της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, την είσοδο Κατεχάκη και την είσοδο Κοκκινοπούλου. Μετά τις 7 μ.μ. μόνο η είσοδος Κατεχάκη παραμένει ανοιχή. Χρησιμοποιώντας τα Μ.Μ.Μ. θα πρέπει να πάρετε το μετρό, τη μπλε γραμμή μέχρι το σταθμό Κατεχάκη. Κατόπιν, θα πρέπει να πάρετε τα λεωφορεία 140 ή 242.