Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Νέα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΥΔΡΟΒΙΟ΄

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Υπηρεσίες

Οι εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Υδροδυναμικών Μηχανών είναι κατάλληλες για πειραματικές μετρήσεις υψηλής ακρίβειας. Στο εργαστήριο μπορούν να ελεγχθούν τόσο υδροδυναμικές μηχανές (αντλίες και μοντέλα ή μικροί υδροστρόβιλοι), όσο και διάφορα εξαρτήματα όπως βάννες, φίλτρα κλπ. Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο είναι σε θέση να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έρχονται σε επικοινωνία με το εργαστήριο.