Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Πληροφορίες

Tο ΕΥΜ διεξάγει εφαρμοσμένη και θεωρητική έρευνα στην περιοχή των υδροδυναμικών μηχανών και εγκαταστάσεων. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών στα πλαίσια επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Νέα

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Πρόσκληση στην ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Νέα ιστοσελίδα εργαστηρίου-2013

Πρακτικά Ημερίδας ερευνητικού προγράμματος StoRE

"Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα με Ορίζοντα το 2050: Ανάγκες, εμπόδια και απαιτούμενες δράσεις"

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, Αίθουσα Πολυμέσων, Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

Ομιλίες

 1. Το Ερευνητικό Έργο stoRE – Στόχοι του Έργου και εκτίμηση μελλοντικών αναγκών αποθήκευσης ενέργειας σε Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ελλάδα.  Θωμάς Μαϊδώνης, WIP Renewable Energies, Δημήτρης Παπαντώνης, Καθηγητής ΕΜΠ και Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. (link1) (link2)

 2. Σχεδιαζόμενος μετασχηματισμός του Ευρωπαϊκού και του Εθνικού Ενεργειακού Συστήματος με ορίζοντα το 2050 – Ρόλος της αποθήκευσης ενέργειας.  Παντελής Κάπρος, Καθηγητής ΕΜΠ. (link)

 3. Θεσμικό πλαίσιο για τους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Σταύρος Παπαθανασίου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής, Επικεφαλής Ομάδας Ηλεκτρικών Συστημάτων ΡΑΕ και Ευάγγελος Διαλυνάς, Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος ΡΑΕ. (link)

 4. Διαχείριση των αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ.  Ιωάννης Αργυράκης, Δ/ντής Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΔΕΗ. (link)

 5. Διερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής νέων μονάδων αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα. Ιωάννης Στεφανάκος, Λέκτορας ΕΜΠ. (link)

 6. Επενδυτικοί στόχοι, προοπτικές και εμπόδια για την ανάπτυξη αποθήκευσης ενέργειας στο ελληνικό σύστημα. Γιούλα Τσικνάκου, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. (link)

 7. Το ελληνικό σύστημα ηλεκτρισμού σε συνθήκες μεγάλης διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ – Παρούσα κατάσταση και προοπτικές - Η πρόκληση των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας. Δημήτριος Μπεχράκης, Νικόλαος Ζούρος και Αθανάσιος Κορωνίδης, ΑΔΜΗΕ. (link)

 8. Διείσδυση ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Ισπανίας με τη λειτουργία αντλησιοταμιευτικών σταθμών. Miriam Rodriguez-Ruiz, Δ/ντρια Ανάπτυξης Αιολικών Έργων, Κωνσταντίνος Μπέκας, Δ/ντης Μικρών Υδροηλεκτρικών, Rokas Renewables – IBERDROLA. (link), (video)

 9. Εναλλακτικές τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Σωτήρης Καρέλλας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ. (link)

 10. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία μεγάλων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα.  Επαμεινώνδας Τολέρης, Προϊστάμενος και Αλέξανδρος Κουλίδης, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. (link)

 11. Αποτελέσματα ηλεκτρονικής έρευνας για το θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.  Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. (link)