Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Νέα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΥΔΡΟΒΙΟ΄

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE

Υποδομή

Ο βασικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου εγκαταστάθηκε τα έτη 1978-1980 και σταδιακά συμπληρώθηκε από κονδύλια της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και από επιχορηγούμενα ερευνητικά προγράμματα της Γ.Γ.Ε.Τ. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δοκιμαστήριο του Εργαστηρίου Υδροδυναμικών Μηχανών αποτελείται από ένα σύνολο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που σκοπό έχουν την εργαστηριακή δοκιμή υδροδυναμικών μηχανών (αντλιών και μοντέλων υδροστροβίλων) καθώς και τον έλεγχο και βαθμονόμηση συναφούς εξοπλισμού (πχ. βαθμονόμηση παροχόμετρων). Η διάταξη των εγκαταστάσεων επιτρέπει την ταυτόχρονη εγκατάσταση και δοκιμή μέχρι δέκα (10) υδροδυναμικών μηχανών διαφορετικού τύπου και μεγέθους.

Κύρια υποδομή

Οι κυριότερες από τις εγκαταστάσεις του δοκιμαστηρίου είναι: