Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Νέα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΥΔΡΟΒΙΟ΄

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Γενικά

Καλωσήρθατε στο εργαστήριο υδροδυναμικών μηχανών (ΕΥΜ) της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το ΕΥΜ στεγάζεται στο κτίριο Αεροδυναμικής, Ναυπηγικής και Υδροδυναμικών Μηχανών του ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Δραστηριότητες ΕΥΜ

Το Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών (ΕΥΜ) έχει ως στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στις επιστημονικές περιοχές των Υδροδυναμικών Μηχανών, Υδροδυναμικών Εγκαταστάσεων και Υδροηλεκτρικών Έργων. Το ΕYM είναι επίσης ιδιαίτερα ενεργό σε επιχορηγούμενες ερευνητικές δραστηριότητες στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Το Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των κάτωθι επιστημονικών περιοχών: