Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Νέα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΥΔΡΟΒΙΟ΄

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Εξοπλισμός

Το ΕΥΜ είναι εξοπλισμένο με πλήθος μετρητικών οργάνων για την μέτρηση όλων των απαραίτητων μεγεθών (πίεση, στροφές, ροπή, κ.τ.λ) για την διεξαγωγή μετρήσεων υψηλής ακρίβειας σύμφωνα με τα πρότυπα IEC.

Μοντέλα υδροστροβίλων και αντλιών

Τα μοντέλα που είναι εγκατεστημένα στο εργαστήριο είναι τα ακόλουθα:

  • Μοντέλο υδροστρόβιλου Francis ονομαστικής ισχύος 60 kW
4
  • Μοντέλο υδροστρόβιλου pelton ονομαστικής ισχύος 70 kW
5
  • Μοντέλο υδροστρόβιλου cross-flow ονομαστικής ισχύος 12kW
3
  • Μοντέλο υδροστρόβιλου τύπυ-S ονομαστικής ισχύος 70kW
1
  • Μοντέλο υδροστρόβιλου Turgo ονομαστικής ισχύος kW
  • Μοντέλο φυγοκεντρικής αντλίας σε διαφανές αξονοσυμμετρικό κέλυφος, ισχύος 12 kW
2

Εξοπλισμός