Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Πληροφορίες

Tο ΕΥΜ διεξάγει εφαρμοσμένη και θεωρητική έρευνα στην περιοχή των υδροδυναμικών μηχανών και εγκαταστάσεων. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών στα πλαίσια επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Νέα

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Πρόσκληση στην ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Νέα ιστοσελίδα εργαστηρίου-2013

Μοντέλο υδροστροβίλου τύπου Cross-flow

Το μοντέλο του υδροστροβίλου Cross Flow, ονομαστικής ισχύος 12 KW, σχεδιάστηκε, κατασκευάσθηκε, εγκαταστάθηκε και μετρήθηκε στο Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών τόσο στα πλαίσια Διπλωματικών Εργασιών όσο και ερευνητικού προγράμματος. Εκτός από την χάραξη των πλήρων χαρακτηριστικών λειτουργίας με δύο διαφορετικά συστήματα ρύθμισης της παροχής (περιστρεφόμενο διάφραγμα και πεταλούδα) έγινε πλήρης πειραματική και αριθμητική ανάλυση της ροής. Η πειραματική ανάλυση της ροής διεξήχθη τόσo με Pitot όσο και με Laser velocimeter ενώ έγινε πλήρης αποτύπωση της διανομής πίεσης στα τοιχώματα, ώστε να συγκριθούν με τα αντίστοιχα αριθμητικά αποτελέσματα.