Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Πληροφορίες

Tο ΕΥΜ διεξάγει εφαρμοσμένη και θεωρητική έρευνα στην περιοχή των υδροδυναμικών μηχανών και εγκαταστάσεων. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών στα πλαίσια επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Νέα

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Πρόσκληση στην ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Νέα ιστοσελίδα εργαστηρίου-2013

Μετρήσεις σε μοντέλο υδροστροβίλου Francis και σπηλαίωση

Oι πειραματικές μετρήσεις των χαρακτηριστικών λειτουργίας μοντέλου υδροστροβίλου Francis πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια Διπλωματικής Εργασίας. Το μοντέλο του υδροστροβίλου Francis, ονομαστικής ισχύος 70 KW, κατασκευής της εταιρείας CKD φέρει στεφάνη ρυθμιστικών πτερυγίων με χειροκίνητη ρύθμιση. Ο πλήρης εργαστηριακός εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του μοντέλου, όπως η ηλεκτρική πέδη, τα χειριστήρια, το ροπόμετρο, τα μετρητικά και καταγραφικά όργανα, επιλέγηκαν έτσι ώστε να τηρηθούν οι προδιαγραφές (IEC 995/TC-4) για την αξιόπιστη και αποδεκτή δοκιμή υδροστροβίλου σε μοντέλο. Όλα τα όργανα βαθμονομήθηκαν προσεκτικά ενώ παράλληλα έγινε ανάλυση των σφαλμάτων μέτρησης.

Μέτρηθηκαν οι πλήρεις χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας του υδροστροβίλου, τόσο στην κανονική όσο και σε εκτός κανονικής λειτουργίας, πχ. για τον προσδιορισμό της ταχύτητας φυγής.
Τέλος, όπως φαίνεται και στα παρακάτω σχήματα παρατηρήθηκε η ανάπτυξη διαφόρων τύπων σπηλαίωσης στην έξοδο του δρομέα