Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Πληροφορίες

Οι εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Υδροδυναμικών Μηχανών είναι κατάλληλες για πειραματικές μετρήσεις υψηλής ακρίβειας.Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έρχονται σε επικοινωνία με το εργαστήριο.

Νέα

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Πρόσκληση στην ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Νέα ιστοσελίδα εργαστηρίου-2013

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Ρευστών
Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα

Χάρτης περιοχής - Πληροφορίες πρόσβασης στο χώρο της πολυτεχνειούπολης
Τηλ. Γραμματείας: +30 210 - 7721056
Fax Γραμματείας: +30 210 - 7721057
Ε-mail: papan@fluid.mech.ntua.gr & anagno@fluid.mech.ntua.gr
Site: http://www.fluid.mech.ntua.gr/lht