Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Νέα

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Πρόσκληση στην ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Νέα ιστοσελίδα εργαστηρίου-2013

Δημήτριος Παπαντώνης

Ομότιμος Καθηγητής

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Ρευστών
Εργαστ'ηριο Υδροσυναμικών Μηχανών
Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Zωγράφου, Αθήνα,
(+30) 210 772-1099 (+30) 210 772-1057
email: papan@fluid.mech.ntua.gr

 

Σπουδές

Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ε.Μ.Π., 1974
Υδραυλικού Μηχανικού, ENSEEIHT, Γαλλία, 1975
Α.Ε.Α. Μηχανικής Ρευστών, ENSEEIHT, Γαλλία, 1975
Δρ. Μηχανικού, Institut Nationale Polytechnique de Toulouse, Γαλλία, 1977


Σταδιοδρομία

Επιμελητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π., 1981
Λέκτορας, Ε.Μ.Π., 1982
Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Μ.Π., 1986
Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Μ.Π., 1992
Καθηγητής, Ε.Μ.Π., 1997


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Υδροδυναμικές Μηχανές (Αντλίες Υδροστρόβιλοι), Υδροηλεκτρικά έργα, Μηχανική Ρευστών - Αριθμητική Προσομοίωση, Μεταβατικά Φαινόμενα


Διοικητική Εμπειρία

Αναπληρωτής Πρύτανης ΕΜΠ, 2015-2018
Κοσμήτορας Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.,2012-2014
Διευθυντής εργαστηρίου Υδροδυναμικών Μηχανών ΕΜΠ, 1986-2018