Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Πληροφορίες

Tο ΕΥΜ διεξάγει εφαρμοσμένη και θεωρητική έρευνα στην περιοχή των υδροδυναμικών μηχανών και εγκαταστάσεων. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών στα πλαίσια επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Νέα

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Πρόσκληση στην ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Νέα ιστοσελίδα εργαστηρίου-2013

Μελέτη ακτινικής πτερωτής φυγοκεντρικής αντλίας

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση μιας υπολογιστικής διαδικασίας σχεδίασης πτερυγίων υδροδυναμικών μηχανών (αντλιών και υδροστροβίλων), με βέλτιστη συμπεριφορά ως προς την απόδοσή τους και την εμφάνιση φαινομένων σπηλαίωσης. Η αυτοματοποιημένη μεθοδολογία που θα δημιουργηθεί θα αποτελείται από τρεις κύριες συνιστώσες, συνδυάζοντας ισάριθμες ερευνητικές περιοχές: μοντελοποίηση της ροής, παραμετροποίηση τριδιάστατων πολύπλοκων μορφών και βελτιστοποίηση με εξελικτικούς αλγορίθμους.

Το λογισμικό για τη μοντελοποίηση της ροής βασίζεται σε εξελιγμένες αριθμητικές μεθόδους και χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα μοντέλα παραμετροποίησης της γεωμετρίας των πτερυγίων. Για τη βελτιστοποίηση χρησιμοποιείται λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στον Τομέα Ρευστών της Σχολής. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αριθμητικών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με μετρήσεις που έχουν ληφθεί σε μια νέα εργαστηριακή πειραματική εγκατάσταση για πτερωτές φυγοκεντρικών αντλιών, που διαθέτει το Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών.

Η μεθοδολογία έχει οργανωθεί έτσι ώστε να μπορεί μελλοντικά να επεκταθεί και στα υπόλοιπα στοιχεία των υδροδυναμικών μηχανών (τμήμα εισόδου – εξόδου, κέλυφος, αγωγός απαγωγής κλπ).
Ενδεικτικά παρουσιάζεται παρακάτω ορισμένα από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης: