Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Πληροφορίες

Tο ΕΥΜ διεξάγει εφαρμοσμένη και θεωρητική έρευνα στην περιοχή των υδροδυναμικών μηχανών και εγκαταστάσεων. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών στα πλαίσια επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Νέα

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Πρόσκληση στην ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Νέα ιστοσελίδα εργαστηρίου-2013

Μέτρηση χαρακτιριστικών πειραματικής πτερωτής

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε η κατασκευή μιας νέας πειραματικής διάταξης, η οποία επιτρέπει τη διενέργεια λεπτομερών μετρήσεων και μελέτης της υδροδυναμικής συμπεριφοράς πτερωτών φυγοκεντρικών αντλιών. Το κάλυμμα του μοντέλου είναι από plexiglas ώστε να επιτρέπει την οπτική παρατήρηση της ροής καθώς και τη διεξαγωγή μετρήσεων με LDV και PIV. Στη διάταξη μπορούν να τοποθετηθούν πτερωτές διαφορετικής χάραξης. Ο κινητήρας που στρέφει την πτερωτή έχει την δυνατότητα συνεχούς μεταβολής των στροφών.

Βασικό χαρακτηριστικό της διάταξης είναι η έλλειψη σπειροειδούς κελύφους στην έξοδο της πτερωτής, έτσι ώστε να μηδενίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ λειτουργίας της πτερωτής με την διάταξη εξόοδυ. Αντί σπειροειδούς κελύφους έχει διαμορφωθεί ένας πλήρως αξονοσυμμετρικός διδιάσταστος χώρος εξόδου.
Η πτερωτή που χρησιμοποιήθηκε έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στο Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Ε.Μ.Π. Για τη συγκεκριμένη πτερωτή υπάρχουν ήδη μετρήσεις όταν ήταν εγκατεστημένη μέσα σε σπειροειδές κέλυφος. Με το τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η αποτίμηση του ρόλου του σπειροειδούς κελύφους

Η πειραματική διάταξη όπως ήδη ελέχθη, έχει τη δυνατότητα συνεχούς μεταβολής στροφών και παροχής. Η πτερωτή δοκιμάστηκε σε σχετικά χαμηλές ταχύτητες περιστροφής από 400 rpm μέχρι 700 rpm (κυρίως για λόγους αντοχής) και τα αποτελέσματα ανήχθηκαν στις 3000 rpm βάσει των νόμων ομοιότητας. Αυτό έγινε επειδή και οι χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας της ίδιας πτερωτής με σπειροειδές κέλυφος είχαν μετρηθεί στις 3000 rpm, επομένως με τον τρόπο αυτό θα ήταν συγκρίσιμα τα αντίστοιχα αποτελέσματα.