Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Πληροφορίες

Tο ΕΥΜ διεξάγει εφαρμοσμένη και θεωρητική έρευνα στην περιοχή των υδροδυναμικών μηχανών και εγκαταστάσεων. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών στα πλαίσια επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Νέα

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Πρόσκληση στην ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Νέα ιστοσελίδα εργαστηρίου-2013

Εκτίμηση μελλοντικών αναγκών αποθήκευσης ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας (StoRE)

Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης πρόσθετων υποδομών αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρώπη για την διευκόλυνση της μεγάλης διείσδυσης της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών στα ηλεκτρικά δίκτυα, και συγκεκριμένα: Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και δυνατοτήτων αποθήκευσης ενέργειας, αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέτρων για περαιτέρω ανάπτυξη και λειτουργία τέτοιων μονάδων, αποσαφήνηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από κοινού με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς του ρυθμιστικού πλαισίου και των συνθηκών της αγοράς σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης (μία εκ των οποίων η Ελλάδα), και τέλος, δραστηριότητες δημοσιοποίησης των δυνατών ωφελειών της αποθήκευσης για τα ενεργειακά συστήματα της Ευρώπης.

Συνεργαζόμενοι φορείς: WIP (Germany), ESHA (Belgium), Univ. College Cork (Ireland), Helmut-Schmidt-Universitat (Germany), CENER (Spain), EMD (Denmark), EEG (Austria), MWP (Ireland).

Στους παρακάτω συνδέσμους παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προγράμματος:

1. Επιτελική σύνοψη

2. Έκθεση προγράμματος

3. Ιστοσελίδα προγράμματος

4. Πρόσκληση στην ημερίδα του προγράμματος (29 Νοεμβρίου 2013)

5. Πρακτικά ημερίδας ερευνητικού προγράμματος StoRE